انسان و تربیت - لیلا بازگیر

انسان در قرآن:

با اینکه انسان اشرف مخلوقات و خلیفه خدا در روی زمین است و موجودی شریف است اما نقاط ضعفی هم دارد که برخی از آنها به فرموده قرآن عبارتند از :

1-    خدا را فراموش می کند.

2-    مغرور و فخر کننده است.

3-    ناسپاس و کفران کننده است.

4-    حریص، بخیل و بی قرار است.

5-    ضعیف و ناتوان است.

6-     اگر خود را بی نیاز یافت طغیان می کند.

7-    عجول است.

8-    جدال می کند.

9-    ستمکار و ناسپاس است.

10-        ستمکار و نادان است.

11-        شیفته متاع دنیا است.

12-دستور به بدی می دهد.

انسان یک حقیقت بیش نیست ولی دو مرتبه و درجه وجودی دارد، بعد حیوانی (تمایلات نفسانی) و بعد ملکوتی. به عبارتی خیر و شر،  هر دو با انسان همراه هستند، بعد انسانی او خدا آشنا و تمایل به فضایل و مکارم اخلاقی دارد، و بعد حیوانی او حریص ، کفور، بخیل، ظلوم و جهول است.

انسان موجودی آزاد و مختار است و کارهایش را از روی علم و اراده و اختیار انجام می دهد. همین آزادی و اختیار است که قبح و حسن امور و ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی را به ما معرفی می کند.

در بین تمام موجودات ویژگی خاص انسان شایستگی تکلیف پذیری اوست.

همچنین بایستی اذعان داشت که چهار نوع مسئولیت عمده بر عهده انسان گذاشته شده است.

1- مسئولیت در برابر خدا   2- مسئولیت در برابر خودش   3- مسئولیت اجتماعی در برابر انسانهای دیگر  4- مسئولیت در برابر موجودات طبیعی و محیط زیست.

 البته علاوه بر این موارد انسان در مقابل مومنان، خانواده ، خودش ، همسایگان ، پدر و مادر ، فرزندان و ... نیز مسئول می باشد.

 امور تربیتی موجب بیداری فکری، اخلاقی ، دینی و عاطفی دانش آموزان و تربیت آنها به عنوان یک شهروند جهانی و هموار شدن مسیر رشد و تکامل آنها جهت تقرب الی الله و ساختن خودشان خواهد شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید