یررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد

سیروس مرادی زاده. لیلا بازگیر ، احمد مرادی زاده ، عبدالرضا عبدی مسافر

 

چکیده :

زمینه: مهارتهای اجتماعی برپایه تعریف در بر گیرنده رفتارهایی هستند که موجب عملکرد شایسته افراد در جامعه هستند و احتمال تقویت مهارتهای اجتماعی را از سوی اطرافیان  افزایش  می دهد ( الیوت و همکاران ، 2004 )  ‌

 رفتارهای اجتماعی ، رفتارهایی هستند که به افراد برای تعامل با دیگران ، جهت زندگی در دنیای اجتماعی  و آموزش مهارت مناسب ارتباط با دیگران  می شود . ( سیو رز ، جونز و بلنک ، 2008 )

‌ ضعف در آموزش مهارت  مهارتهای اجتماعی، پیش بینی کننده مشکلات رفتاری بعدی درکودکان است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های  ارتباطی به مادران بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد انجام شد.

روش مطالعه:   طرح تحقیق نیمه تجربی (نیمه آزمایشی) از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. بدین منظور از بین کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 93-1392 تعداد 40 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد گمارده شدند. سپس مادران گروه آزمایش در 6 جلسه کارگاه مهارت های ارتباطی شرکت کردند ولی مادران گروه گواه در این کارگاه شرکت نکردند. از پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) که سه مقیاس (همکاری ، جراتمندی و خود کنترلی) دارد جهت سنجش آزمودنیها استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری کواریانس یکراهه (آنکوا) تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در متغیر مهارت اجتماعی پس از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت

  معنا داری بین دو گروه وجود دارد .  که نشان داد گروه آزمایش از مهارت اجتماعی بالاتری برخودارند . .(p<0/01)

همچنین در سه خرده مقیاس(خود کنترلی، جراتمندی و همکاری) نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پس از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد ..(p<0/01)

نتیجه گیری: با توجه با نتایج تحقیق که نشان می دهد آموزش مهارت های ارتباطی به مادران منجر به افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (گروه آزمایش) شده است می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتباطی به مادران منجر به بهبود مهارت های اجتماعی فرزندان می شود. 

کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی، پیش دبستانی، آموزش

/ 0 نظر / 26 بازدید