بررسی تاثیر آموزش بر افزایش مهارتهای تربیتی مدیران ، معلمان و کارکنان اداری

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر افزایش مهارتهای تربیتی مدیران، معلمان و کارکنان اداری و اجرایی مدارس استان لرستان اجرا گردید. از تعداد 2500 نفر شرکت کننده مقاطع تحصیلی سه گانه، با استفاده از روش تصادفی ساده (سیستماتیک) سه نمونه جداگانه برای هر مقطع انتخاب شدند(ابتدایی 356، راهنمایی 346 و متوسطه 322 نفر). ابزار اندازه گیری پرسشنامه از نوع محقق ساخته بود، روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای مقطع ابتدایی 91/0 ، راهنمایی 95/0 و متوسطه هم 95/0 محاسبه گردید. طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون با یک گروه بود، از گروه گواه استفاده نشد. قبل از شروع دوره آموزشی پرسشنامه ها به عنوان پیش آزمون به شرکت کنندگان ارائه و پس از اتمام دوره آموزشی مجدداً همان پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون اجرا گردید. داده های جمع آوری شده بوسیله t  گروههای وابسته تحلیل شد. نتایج نشان داد که در هر سه مقطع t  محاسبه شده معنی دار می باشد. یعنی نمرات پس آزمون به طور معنی داری افزایش یافته است.

 

کلید واژه ها: آموزش، مهارتهای تربیتی، مقاطع تحصیلی

 

موضوع :

بررسی تاثیر آموزش بر افزایش مهارتهای تربیتی مدیران ، معلمان و کارکنان اداری و اجرایی مدارس استان لرستان

پژوهشگران  :

سیروس مرادی زاده - لیلا بازگیر

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید