سیروس مرادی زاده... اردیبهشت 1392

چکیده : کودکان مانند بزرگسالان، در زندگی شان به اضطراب مبتلا می شوند. مثلا شروع مدرسه و جابجایی ممکن است به مثابه جرقه ای برای شروع اضطراب در آنها باشد. به طور کلی پژوهش های مختلف از این حکایت می کند: کودکانی که دوره آمادگی و پیش از دبستان را سپری کرده اند، در مقایسه با کودکانی که این دوره را نگذرانده اند پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی بیشتری دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش های دوره پیش دبستانی بر کاهش اضطراب کودکان ابتدایی شهرستان خرم آباد است. این پژوهش از نوع تحقیقات مقایسه ای پس رویدادی است . جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان منطقه 2 خرم آباد بوده اند که بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ، 80 نفر (40دختر و 40پسر) انتخاب شده اند دانش آموزان پرسشنامه 37 ماده ای اضطراب کودکان دکتر تقوی را تکمیل کردند . داده ها با آزمون  t تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند و آنهایی که این دوره را نگذرانده اند، تفاوت معناداری وجود دارد (  p<0/05) . همچنین نتایج پژوهش بین پسران و دخترانی که دوران پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معناداری نشان  نداد. (  p<0/05). با توجه به نتایج همه گیر کردن آموزش های دوره پیش دبستانی برای دانش آموزان کمک های ارزنده ای به ارمغان می آورد.

کلیدواژه ها: دوره پیش دبستانی، اضطراب، کودکان ابتدایی

 

/ 0 نظر / 50 بازدید