پارادایم زیستی ، آسیب شناسی روانی

 وراثت شناسی رفتار چیست ؟  مطالعه تفاوتهای فردی در رفتار که می توان آن را تا حدی به ساخت ژنتیکی اسناد داد .

  نسخ ارثی ( ژنو تایپ)  یعنی چه ؟  به ژنهای مورثی ی ساختار ژنتیکی هر فرد که غیر قابل مشاهده است گویند

 نسخ پدیداری( فنو تایپ)  به چه معناست ؟

 به مجموعه ویژگیهای رفتاری فرد که قابل مشاهده است گویند.

روشهای بررسی در وراثت شناسی رفتار  عبارتند از :

  • روش پژوهش در خانواده و مقایسه اعضای خانواده
  • مقایسه دوقلوها
  • بررسی فرزند خواند ه ها

 

        تحلیل پیوند چیست ؟

اگر بروز شکلی از آسیب روانی در میان خویشاوندان با بروز ویژگی دیگری که مورثی بودن آن (شاخص ارثی ) معلوم است همراه باشد ،نتیجه می گیریم که ژن زمینه ساز آسیب روانی روی همان کروموزوم است و مکان مشابهی را اشغال می کند واین دو ژن به هم پیوند خورده اند .

منظور از زیست شیمی دستگاه عصبی  چیست ؟  نورون و چگونگی شکل گیری یک تکانه عصبی .

  انتقال دهنده عصبی  چیست ؟  مواد شیمیایی که عبور تکانه عصبی از سیناپس رامیسر می سازد .

 چند انتقال دهنده عصبی مهم عبارتند از :

  *  نوراپی نفرین  ؛ ایجاد حالات بر انگیختگی و تحریکی بالا ( اختلالات اضطرابی ) ، ( افزایش نوراپی نفرین ) شیدایی .

 *  سرو تونین ؛  مؤثر در افسردگی

  * دوپامین ؛  مؤثر در اسکیزوفرنی .

  * بوتریک اسیدآمینوگابا ؛ بازداری برخی از تکانه های عصبی ( اختلالات  اضطرابی )(   کمبود گابا)(GABA)

  • دارو درمانی درمان رایج زیستی به حساب می آید.
  • هدف  از دارودرمانی : ایجاد توازن در میزان و تأثیر انتقال دهنده های عصبی یا مواد شیمیایی در بدن  است  به عنوان مثال : افزایش دوپامین ؛ بروزاسکیزوفرنی  ؛  استفاده از داروهای ضد روان پریشی ؛  کاهش فعالیت دو نورونهای دو پامینی و تنظیم آن .
/ 0 نظر / 10 بازدید