اثر بازی های رایانه _ سیروس مرادی زاده

رسانه های الکترونیکی منبع بسیار عالی آموزش و پرورش و ابداع رایانه نیز تازه ترین شکل این رسانه هاست.

حال سوال اینست که بازی های رایانه ای نقش آموزشی و مثبت دارند یا ممکن است نقش زیانبار داشته باشند؟

پاسخ به این سوال بستگی به شیوه استفاده از آن دارد. به عنوان مثال می توان گفت با چاقویی که در آشپز خانه هست هم می توان سیب زمینی پوست کند هم آدم کشت. پس بازیهای رایانه ای می تواند هم نقش مثبت و هم منفی داشته باشد.

نقش مثبت: این بازیها منبع یادگیری و سر گرمی کودک بوده، باعث افزایش هماهنگی چشم و دست می شوند،  همچنین کودک مهارتهای ویژه برای تجسم فضایی یا ریاضیات را می آموزد.

کودکان می توانند راهبردهای تعمیم یافته تری را به منظور (یادگیری برای یادگیری) در موقعیت داستانی بدست آورند. همچنین گونه ای آمادگی برای

شناخت دنیای فناورانه رایانه به شمار می آید.

نقش منفی : کودکان پیوسته به انجام این بازی ها وادار میشوند، علاقه کمتری به دیگر فعالیت ها نشان می دهند، اگر بعد از مدتی بازیها را کنار بگذارند نشانه های گوشه گیری را نمایان میسازند.خشونت آمیز بودن بازی ها، زندگی در دنیای تخیلی، دور بودن از واقعیت ها، القای تفکر برد و باخت بویژه در بازی های game over و افت تحصیلی.

با توجه به ابعاد مثبت و منفی استفاده از بازی های رایانه ای و به ویژه ابعاد مثبت استفاده از آن نمی توان کودکان را از آن محروم کرد زیرا در مدرسه از زبان دیگرهمکلاسی ها در مورد این بازیها می شنوند، پس باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، نه محروم کردن کامل نه استفاده افراطی.

گاهی مواقع به ویژه درخانوادها هنگامی که والدین از سر کار برمی گردند به خاطر خسته بودن و نیاز به استراحت حاضرند به کودک اجازه دهند از بازی های کامپیوتری استفاده کنند تا در سکوت، خود به استراحت بپردازند این مسئله باعث استفاده افراطی می شود.

یا اینکه این تفکر را داشته باشیم که استفاده از این بازیها نشانه کلاس یا تکنولوژی جدید بوده باید از آن اسفاده کرد این امر نیز منجر به استفادها افراطی و اعتیاد به بازی ها می شود.

راه حل چیست ؟

1- دراستفاده از این بازیها نه افراط نه تفریط، بلکه حد اعتدال رعایت شود.

2- بر بازیهای کودکان نظارت داشته باشیم.

3- انسان با انسان رشد می کند نه با ماشین، پس ضمن استفاده صحیح و مشخص شده، بیشتر به رشد کودک کمک کنیم تا ارتباط با واقعیت کمرنگ نشود.

4- با این تفکر که بازی و سرگرمی کودک با توجه به تغییر شرایط باید دیجیتالی باشد مبارزه کنیم. بهترین اسباب بازی و سر گرمی کودک خمیر بازی و اسباب بازی های طبیعی می باشد.

5- هیچ گاه رایانه را به عنوان پاداش یا جایزه برای کودک نخرید چرا که حس تملک پیدا کرده و به جای وسیله عمومی خانواده، ماهیت شخصی پیدا می کند و هر موقع بخواهد و به هر میزان از آن استفاده می کند.

/ 0 نظر / 22 بازدید