سلامت روان از دیدگاه امام علی (ع ) – سیروس مرادی زاده

به نظر مولا علی ( ع ) با عافیت و سلامتی است که لذت زندگی چشیده می شود .

پایه های سلامت روان عبارتند از :

بدن را شش حالت دست می دهد :

سلامت - بیداری

مرگ – زندگی

خواب – بیداری

روح نیز چنین است :

زندگی اش ، دانش اوست.

مرگش – نادانی ،بیماری ا ش- شک.

سلامتی اش - یقین ، خوابش- غفلت ، بیداری اش -  هوشیاری اوست.

وقتی بعلاوه خدا باشی ، منهای هرچیزی می توانی زندگی کنی .

* پاک زندگی کنید

* در جستجوی دانایی باشید.

     * از فزون خواهی پرهیز کنید

* زندگی خود را با تدبیر و تعقل به خوبی مدیریت نمائید تا همیشه سلامت و تندرست باشی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید