آموزش موثر _ نسرین نصراله زاده

1- به کودک وقت کافی بدهید و اگر الزامی در کار نیست او را به شتاب وادار نکنید .

2- برای او فرصت هایی را فراهم کنید که امور مختلف را ارزیابی کند و در مورد آنها فکر کند .

3- فقط آنقدر به او کمک کنید که برای موفقیت به آن نیاز دارد.

4- از طریق نظم و ترتیب موفقیت اورا آسان سازید .

5- نمونه هایی از محبت، انسانیت و پیشرفت را برایش مثال بزنید. (ولی اورابا آنها مقایسه نکنید ).

6- تا جایی که ممکن است در حضور وی از دعواهای خانوادگی  پرهیز  کنید .

روش کار و گرایش های اطرافیان کودک در یادگیری وی اثر فراوانی دارد .به خاطر داشته باشید که شیوه های رفتاری شما در افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی وی موثر است ، با توجه به تفاوت های فردی برای همه کودکان قانون ثابت و مشخصی وجود ندارد. والدین نباید در رفتارشان با فرزندان از حد اعتدال خارج شوند، به این معنا که در بازی ، خیال پردازی های فرزندان یا طرز فکر آنان، برخورد با مسائل بیش از اندازه اشتیاق ویا نگرانی نشان دهند ویا با مداخله خود اجازه تصمیم گیری به آنها ندهند، یا مداوم آنها را نصیحت

کنند، چرا که این کار ممکن است باعث شود که او نتواند در مواقع لزوم به تنهایی تصمیم بگیرد .

/ 0 نظر / 25 بازدید