آشنایی با عوارض و خطرات انواع مواد(2)(سیگار ، پان پرک ، حشیش)- سیروس مرادی زاده

پان پرک:مادهمخدریکهچندیاستجوانانکشورمانرادرمعرضآسیبقرارداده،مادهیمخدریبهنامپانمیباشد.اینمادهیمخدردربستهبندیآلومینیومیوبا تصاویرجذابرنگیعرضهمیشود،مادهایغلیظوسرخرنگودستسازاستکهازبرگدرختمخصوصیدرهندوستانتهیهشدهودرقالبپودر،آدامسوپاستیل،خوشبوکنندهیدهانباطعمهایمختلفگیاهیازجملهنعناععرضهمیشودوچونارزانبهفروشمیرسدشمارزیادیازجوانانونوجوانانرادرمعرض

/ 0 نظر / 30 بازدید