سیروس مرادی زاده ...اردیبهشت 1392

چکیده : فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است، گرچه این فرایندبا دشواری های فراوانی همراه است. با این وجود این مشکلات، باید گفت امید به سالم بودن و طبیعی بودن کودک، معمولا در والدین احساس اعتماد ایجاد می کند و باعث می شود کودک خود را بپذیرند؛ ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرندشان، تمام امیدهای به یاس مبدل شده و مشکلات شروع می شود. هدفاز پژوهش حاضر، مقایسه سبک های فرزندپروری در مادران کودکان عادی و مادران کودکان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی در خرم آباد است جامعه آماری پژوهش مادران کودکان معلول تحت پوشش بهزیستی در خرم آباد هستند، به صورت اتفاقی نمونه ای به تعداد 40 نفر از مادران کودکان معلول و 40 نفر از مادران کودکان عادی برای پژوهش انتخاب شدند. آنان پرسشنامه شیوه های فرزند پروری سی سوالی دیانا بوم را تکمیل کردند. داده ها با آزمون t  تحلیل شد.نتایج نشان داد بین سبک فرزند پروری مستبدانه در مادران کودکان عادی و معلول تفاوت معناداری وجود دارد. (p<0/0001 ). همچنین بین سبک های فرزند پروری آزادمنشانه در مادران کودکان عادی ومعلول، تفاوت معناداری مشاهده شد ( p<0/0001). نتایج هیچگونه تفاوت معناداری بین سبک های فرزند پروری مقتدرانه در مادران کودکان عادی و معلول نشان نداد.( p<0/0001). با توجه به نتایج مادران کودکان معلول ، شیوه های آزاد منشانه تر و سهل گیرانه تری را در مقایسه با مادران سایر کودکان در فرزندپروری خود اعمال می کنند.

کلیدواژه ها: سبک های فرزند پروری، کودکان عادی ، کودکان معلول

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید