پیش بینی انگیزش پیشرفت در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان بر اساس راهبردهای ذهن

یش بینی انگیزش پیشرفت در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان  بر اساس راهبردهای ذهن آگاهی و خودتنظیمی

لیلا بازگیر، کارشناس ارشد روانشناسی. رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی لرستان

سیروس مرادی زاده. دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

مریم عبدالهی. دکترای روانشناسی تربیتی

چکیده:

این تحقیق با هدف پیش بینی انگیزش پیشرفت دانشجویان پسر پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان لرستان بر اساس راهبردهای ذهن آگاهی و خودتنظیمی انجام شد. جامعه آماری عبارت بودند از کلیه دانشجویان پسر مرکز علامه طباطبایی خرم آباد که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 250  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس (29 سوال)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(47 سوال) و ذهن آگاهی (39 سوال) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در مؤلفه های ذهن آگاهی بین مؤلفه ی توصیف و عدم واکنش با انگیزش پیشرفت رابطه مثبت وجود دارد. همچنین در راهبردهای خودتنظیمی بین همه متغیرها با انگیزش پیشرفت رابطه مثبت وجود دارد. در قسمت پیش بینی با استفاده از رگرسیون، در مؤلفه های ذهن آگاهی به دو روش ورود همزمان و گام به گام متغیرهای عدم واکنش، توصیف و عمل همراه  با آگاهی پیش بینی کننده ی معنی داری برای انگیزش پیشرفت دانشجویان بودند. در راهبردهای خود تنظیمی به دو روش ورود همزمان  و گام به گام متغیرهای اضطراب امتحان، جهت گیری هدف و ارزش گذاری درونی، پیش بینی کننده ی معناداری برای انگیزش پیشرفت می باشند. بر این اساس، لازم است به نقش دو مؤلفه ی ذهن آگاهی و راهبردهای خودتنظیمی جهت آموزش به دانشجویان در راستای افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی توجه نمود.

کلمات کلیدی:انگیزش پیشرفت، راهبردهای خودتنظیمی، ذهن آگاهی، دانشجویان

/ 0 نظر / 40 بازدید