خانواده و سلامت روان دانش آموزان - لیلا بازگیر

نقش خانواده بعنوان اولین محیط آموزشی در ایجاد اختلالات رفتاری، پیدایش بیماری ها و اختلالات روانی و چگونگی کنار آمدن با آنها انکار ناپذیر است چراکه محیط خانواده نخستین محیطی است که الگوهای جسمی، عاطفی و شخصی فرد در آن پی ریزی و به تدریج شکل می گیرد ودر این رهگذر خانواده به عنوان کانون عشق ومحبت، کانون آموزش وعاطفه، انتقال دهنده تمدن و فرهنگ، ایفای نقش نموده و باعث تکوین شخصیت و تعادل روانی و اجتماعی فرد می گردد(علوی، 1374، نقل از شریفی درآمدی و بیننده 1386 )

   روابط متقابل درون نظام خانواده شامل روابط بین پدر ومادر، مادر وفرزند، پدر وفرزند وفرزندان با یکدیگر می باشد و عملکرد ونوع این روابط نشان دهنده تجربیات عاطفی و اجتماعی دانش آموزان و نوجوانان است و هرچه این روابط سالم تر و صحیح تر باشند نوجوان یا دانش آموز از سلامت عاطفی و روانی بیشتری برخوردار است.

   دین اسلام علاوه بر ایجاد پیوند وسیع میان تمام افراد بشر، پیوندهای محکمتری میان واحدهای کوچکتر و متشکل تر به نام خانواده و فامیل بوجود می آورد ولزوم برقراری ارتباط و حفظ آن را در قالب تکالیف شرعی متذکر می شود، لذا ایجاد پیوند و رابطه با اقوام و خویشاوندان تحت عنوان صله رحم در آیات و روایات مورد تاکید قرار گرفته است، تا آنجا که نام ارحام بعد از نام خداوند آورده شده است ومردم را نسبت به قطع از ارحام هشدار می دهد.         

    معاشرت با اقوام و نزدیکان نقش زیادی در رشد عاطفی - اجتماعی انسان دارد، حفظ پیوندهای خانوادگی وفامیلی و معاشرت با آنها می تواند احساس طرد شدن را از فرد زایل نماید و با تماس مداوم با اقوام و نزدیکان فرد احساس می کند مورد عشق و علاقه دیگران است و از روی محبت و عطوفت با وی رفتار می شود.

 معاشرت با اقوام و نزدیکان نقش زیادی در رشد عاطفی - اجتماعی انسان دارد، حفظ پیوندهای خانوادگی وفامیلی و معاشرت با آنها می تواند احساس طرد شدن را از فرد زایل نماید و با تماس مداوم با اقوام و نزدیکان فرد احساس می کند مورد عشق و علاقه دیگران است و از روی محبت و عطوفت با وی رفتار می شود.

  امام صادق (ع) می فرمایند: صله ی ارحام و معاشرت با آنها باعث می شود فرد در میان خانواد ه اش محبوب شود و لذا نیاز به عزت و احساس ارزش یکی از نیازهای روانی بشر است که از این طریق تامین می گردد. توجه به صله ی رحم که یکی از احکام و برنامه های عملی اسلام در بعد روابط اجتماعی است. در روند اجتماعی شدن کودک و نوجوانان در پرتوهمانندسازی بهتر می تواند زمینه ساز کسب مهارتهای اجتماعی، ارتباطی و رعایت آداب و رسوم و حقوق دیگران باشد . (احمدی ، بشری ، 1379).

/ 0 نظر / 14 بازدید