دستورالعمل تهیه مقاله تحلیلی – تحقیقی (کتابخانه ای ) -سیروس مرادی زاده

مقاله تحلیلی تحقیقی شامل قسمت های زیر می باشد:

1-    چکیده مقاله (Abstract)

در چکیده مقاله خلاصه آنچه که در مقاله ارائه می شود می آید تا خواننده را در ابتدا به صورت اجمالی با محتوا و نتیجه مقاله آشنا سازد و انگیزه ای برای خواندن تمام مقاله ایجاد کند. چکیده مقاله باید کوتاه و حداکثر دو پاراگراف باشد.

 

2-  مقدمه (Introduction)

مقدمه مقاله به بحث دقیق و علمی درباره موضوع ، هدف و ضرورت نوشتن مقاله می پردازد. هر چه بار علمی مقدمه بیشتر باشد مقاله وزین تر می شود. در مقدمه  می توان به تاریخچه نیز اشاره کرد.

 

3-  (Context)متن اصلی

متن اصلی شامل مطالبی است که محتوا و چهار چوب اصلی مقاله را تشکیل می دهد. متن اصلی با شرح و بسط کافی به توضیح و تبیین مطالب مورد بحث مقاله می پردازد. متن مقاله باید از آهنگ مناسب برخوردار باشد و انسجام کافی داشته باشد به نوعی که خواننده مقاله بتواند مطالب مطرح شده را در یک پیوستار منطقی تعقیب نماید و ذهن او پراکنده نشود و نهایتاً به نتیجه مورد نظر برسد.

تذکر : چناچه در مقاله مطلبی از کسی نقل شود استناد آن باید به صورت زیر  باشد:

 

الف: اگر مطلب مورد نظر نقل قول مستقیم باشد اول نام خانوادگی شخص مورد نظر، سپس تاریخ تدوین و نشر آن مطلب و صفحه مورد نظر در داخل پرانتز می آید. مطلب نقل شده در گیومه قرار می گیرد. مثلاً سیف(1380، ص 61) می گوید :"مطلب نقل شده".

 

ب: اگر نقل قول غیر مستقیم است ابتدا نقل قول می آید در اینصورت عیناً مطالب نقل شده نیست و در آن دخل و تصرف شده است ، سپس در پرانتز نام خانوادگی و تاریخ تالیف ذکر می شود.

 

ج: در صورتیکه مطالب نقل شده را نویسنده مقاله از جایی نقل کند و خودش منبع اصلی را ندیده است پس از نقل قول پرانتز باز می کند و در آن می نویسد که به نقل از فلان شخص مثلاً ... مطلب نقل شده ... (به نقل از گنجی ، 1378،ص25).

 

د: اگر نقل از چند نفر باشد در داخل متن لازم نیست اسامی همه ذکر شود، بلکه اولین اسم به علاوه همکاران و سال تدوین یا تألیف می آید مثلاً (محمدی و همکاران ، 1381). سپس در قسمت آخر مقاله اسامی تمام همکاران ذکر می شود.

 

4-   (Result)نتیجه

در نتیجه مقاله حاصل کار و آنچه که از مقاله موجود به دست آمده است می آید و راهبرهای علمی و پیشنهادهای مورد نظر نویسنده درج می گردد.

 

5-  منابع  (References)

تمامی مطالبی که از کسی در مقاله نقل شده است باید در منبع بیاید. منابع باید به صورت الفبایی تنظیم گردد.

 

-احسان منش، مجتبی؛ کریمی ، عیسی (1378) . نگاهی به تاریخچه برخی از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه اعتیاد در ایران . فصلنامه اندیشه و رفتار . سال پنجم ، شماره 3.

- احمدی، احمد (1376). مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی . چاپ ششم . اصفهان : انتشارات دانشگاه اصفهان.

- رحیمی موقر، آفرین؛ رزاقی ، عمران محمد ؛ نوری خواجوی ، مرتضی ؛ حسینی ، مهدی؛ فیض زاده، گلناز (1367). راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد. معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور تهران.

-سید محمدی، یحیی(1381) . انگیزش و هیجان. انتشارات رشد.

گردآوری شده توسط:

سیروس مرادی زاده

روانشناس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزان استان لرستان  

زمستان ١٣٨٨

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید