رفتارهای ما به عنوان والدین اثر مستقیمی بر عزت نفس کودکانمان داردروش فردی و شخصی تربیت فرزند ،براساس نوع پرورش خود والدین ،شخصیت والدین و ارزش های مورد توجه آنان استوار است . این امر روش والدین را در تربیت وانتظاراتشان از فرزندان را شکل می دهد ،به همین جهت روش های تربیت کودک بر اساس نوع نظارت والدین (کنترل های سخت گیرانه ،بی بند وباری و آزادانه )تجزیه و تحلیل می شود ، در ذیل به اختصار به روش های تربیتی فوق اشاره می کنیم .


خانوادهای مستبد

در این خانواده ها معمولا یکی از والدین ( اغلب پدر )کنترل امور را در دست دارد و تصمیمات خانواده توسط وی و بدون مشورت با اعضای خانواده اتخاذ میشود و دیگران موظف به اطاعت بدون اعتراض هستند روابط مبتنی برقدرت است و در صورت سرپیچی تنبیه بدنی صورت میگیرد نظرات فرزندان در این خانواده اهمیتی ندارند و همچنین فرصتی برای رشد قدرت داوری و تشویق ندارند آنها فقط اطاعت بی چون و چرا را می آموزند و زمینه ای برای رشد مسئولیت پذیری پیدا نمی کنند  . این افراد حتی اگر به مدارج بالای علمی دست پیدا کنند به دلیل اعتماد به نفس پایین احساس خوبی از خود و تواناییهایشان نخواهند داشت وهمواره آماده اجرای دستورات دیگران هستند قدرت نه گفتن را ندارند و...

خانواده های آسان گیر

خانواده ها یی که بچه ها یشان را بیشتر و یا کمتر از دیگران می بینند و اساسا دوست ندارند هیچ گونه اجباری را برای آنها بکار بگیرند . فرزندان در این خانواده ها هر کاری دوست داشته باشندانجام می دهند و نظارتی بر کار کودکان وجود ندارد در این خانواده نوعی غفلت ومسامحه وجود دارد .خانواده های خیلی فقیر و خیلی ثروتمند که بیشتر وقت والدین به کسب در آمد اختصاص دارد جز این دسته محسوب می شوند .

 

تربیت آزاد منشانه

خانواده هایی که والدین به شکلی منطقی و مساوی دارای قدرت بوده و بچه ها نیز گاهی در تصمیمات خانواده دخالت داده می شوند ،معیار های روشن و درستی از رفتارهای قابل قبول برای همه اعضای خانواده  وجود دارد ،والدین آمادگی توضیح قوانین خانه را برای بچه ها و گوش دادن به حرف فرزند انشان دارند استفاده از تشویق و استدلال برای برقراری نظم ضروری بنظر می رسد والدین آشکارا علاقه و عاطفه خود را به بچه ها نشان می دهند اعضای خانواده صمیمی هستند و بطور متقابل به یکدیگر احترام میگذارند ،این امر سبب افزایش اعتماد به نفس در آنها میشود و احساس خوبی نسبت به خود دارند تربیت بچه ها به سبک آزاد انه ،باعث ایجاد و رشد عزت نفس ، استقلال و توان قضاوت اخلاقی ومعنوی در کودکان می شود .