شایع ترین اختلال روانی بین دانش آموزان اضطراب است . واضح است که وچود اضطراب در دانش آموز بر عملکرد تحصیلی وی اثر گذاشته  و حتی موجب افت تحصیلی یا کند آموزی او می شود


. دانش آموزی که سلامت روانش خدشه دار شود ، نمی تواند فرد موفقی شده و انگیزه پیشرفت و رشد و بالندگی در او ضعیف می شود .

نگرانی و دلشوره دانش آموز از نحوه ی امتحان دادن ، شرکت در فعالیت های کلاسی و کنفرانس های درسی ، ترس از احتمال شکست تحصیلی و کاهش سطح عزت نفس در وی زمینه ساز مشکلات روان شناختی و حتی جسمانی می شود و بهداشت فردی و اجتماعی او را به مخاطره می اندازد .لذا هدایت دانش آموزان به مسیر درمان ، آموزش مهارتهای زندگی به وی و کارآمد نمودن ،  سیستم تعلیم و تربیت می تواند بستر مناسبی را برای رشد متعادل و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم نموده و  موجب موفقیت آنان در تمام زمینه های زندگی به عنوان شهروندی سالم گردد