فقط بعضی افراد توانایی مبارزه با شکست ها را دارند، همه انسانها بالقوه قادرند از شکست های خود پلی برای پیروزی بسازند، اما فقط تعداد کمی از این افراد می توانند این امر را به فعل تبدیل کنند


آنان در زندگی بسیار موفقند و غالباٌ از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. به مسائل با دید مثبت می نگرند، گرچه گاهی نیز دچار یأس و نا امیدی می شوند، اما خیلی سریع می توانند خویشتن را پیدا کنند و بر اوضاع مسلط شوند و با کمک تجربه ها، برنامه ریزی دقیق و منظم همراه با درایت منطقی ، مسئولیت پذیری و....

راه چاره ای برای مشکلات خود می یابند و تسلیم مشکلات نمی شوند .

این گروه سعی می کنند از توانایی ها ، استعدادها و محدودیت های خود آگاه شوند تا در جهت تقویت ویا رفع آنها اقدام نمایند . آنها در شکست های خود دنبال مقصر نمی گردند و مسئولیت اعمال خوب و بد خود را به عهده می گیرند.