بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (ptsd  ) در بین رانندگان شهرستان خرم آباد پس از تصادف منجر به جرح.

 چکیده :

مقدمه و هدف :  اختلال استرس پس از سانحه (ptsd  )  یکی از اختلالاتی است که بعد از مواجه شدن فرد با واقعه آسیب زا مانند جنگ ، زلزله ، تصادف شدید ، تجاوز و آدم ربایی بروز می کند .اگر شاهد آسیب جسمانی و مرگ غیر منتظره یکی از عزیزان خود باشیم می تواند باعث این اختلال شود.


رانندگان بیشترین آسیب را می توانند بعد از تصادفات داشته باشند ، باتوجه به مطالب بالا  هدف ، بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (ptsd  )  دربین رانندگان ماشین های سبک شهرستان خرم آباد پس از تصادف منجر به جرح می باشد.

روش کار : این مطالعه از نوع توصیفی می باشد. بدین منظور تعداد 42 نفر راننده پس از تصادف که بین 2 تا 6 ماه ازتصادف آنها گذشته بود به روش اتفاقی انتخاب شدند . جهت سنجش اختلال استرس پس از سانحه (ptsd  )  از مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد ( IES-R) دانیل وایس وچارلز مارمر استفاده شد. نتایج نشان داد که 5/9 درصد افراد  ptsd خفیف ، 7/66 درصد ptsd متوسط و 8/23 درصد  ptsd  ضعیف داشتند .

بحث و نتیجه گیری : آسیب های روانی ناشی از تصافات یکی از مسائل دامنه دار در جریان تصادفات می باشد . معمولأ مشکلات جسمی تصادفات تا حدودی قابل جبران است . ولی مسائل روانی نه تنها گریبانگیر فرد ، بلکه خانواده و اجتماع خواهد بود. یکی از مهمترین آسیب های روانی به دنبال تصادفات ، اختلال استرس پس از سانحه (ptsd  ) می باشد که اگر به موقع تشخیص و سپس درمان نشود حتی سالیان طولانی می تواند فرد آسیب دیده از تصادف را آزار داده و حتی در تصادفات بعدی تأثیرگذار باشد .

بنابراین ارائه خدمات درمانی مطلوب در حوزه روانپزشکی و روانشناسی به مصدومین تصادفات یکی از مهمترین اقدامات پس از تصادفات می باشد.

کلید واژه ها : شیوع ، اختلال استرس پس ازسانحه ، تصادف