اضطراب مجموعه ای از علایم ناخوشایند است که همه ما آن را تجربه کرده ایم .

اضطراب همراه همیشگی آموزش است. هر دانش آموزی گاهی در مدرسه اضطراب را تجربه می نماید ؛ ولی اضطراب در برخی دانش آموزان به خصوص زمان امتحانات مانع یادگیری یا عملکرد می شود .

مهمترین منبع اضطراب در مدرسه؛ ترس از شکست و همچنین از دست دادن عزت نفس است. دانش آموزان مضطرب یا در ابتدای یادگیری مشکل دارند یا در انتقال دانش و به سختی از عهده امتحانات برمی آیند.

 


معلمان برای کاستن از تاثیر منفی اضطراب بر یادگیری و عملکرد، به روشهای ذیل می توانند عمل کنند؛

به وجود آوردن جوی پذیرا همراه با آرامش در کلاس درس .

دادن فرصت کافی به دانش آموزان جهت اصلاح اشتباهات و بهبود به تکلیف درسی خود قبل از تحویل دادن.

عدم فشار زمانی به دانش آموز در موقع امتحان.

طراحی سوالات امتحان از ساده به دشوار جهت پیشگیری از اضطراب دانش آموزان.

توجه به تفاوتهای فردی و سطوح یادگیری دانش آموزان و داشتن انتظار معقول و مثبت متناسب با توانایی و استعداد از آنها.

تاکید بر ویژگی های مثبت دانش آموزان.( هر دانش آموز توانایی خاصی دارد،) جهت کنترل استرس و اضطراب در آنها.