برای آن که برکت در زندگی شما جاری شود ، خودتان را طوری متحول کنید و متعالی شوید که به آن چه انجام می دهید عشق بورزید و آن چه را که به آن عشق می ورزید انجام دهید.

روزهای عمر ما گوهر های ارزشمند زندگی ما هستند.کیفیت گذران زندگی روزانه ما بیانگر کیفیت زندگی ماست. وقتی زندگی روزمره بدون ایجاد رضایت خاطر سپری می شود و از شادی خالی است و تنها برای پرداخت اقساط و قبوض ماهانه از این سو به آن سو می دویم ،در واقع به دنبال راضی کردن چیزی بیرون از خویشتن هستیم.

 

 


اگر در پی آن هستید که وام های خود را با پرداختن به کار هایی که مورد علاقه شما نیستند ،  بپردازید در این صورت پیوسته ذهن خود را بر آن چیزهایی که دوست ندارید متمرکز می کنید و یک سوم کل زندگی شما بر افکار منفی متمرکز می شود ، و زندگی شما غرق امور و افکار منفی می شود و از کیفیت زندگی شما کم می گردد.

لذا  توصیه می شود از تمرکز ذهن خود بر کاستی ها بپرهیزید ، مگر آن که بخواهید زندگی خود را آکنده از کمبود ها نمایید.

تنگ نظری و کم بینی ایجاد کمبود می کند و زندگی ما را زیر سلطه کمی ها و کاستی ها می برد و برکت را از ما دور می سازد.

رمز زندگی خودداری از تمرکز بر آن چه نداریم و سعی در تحسین و سپاس از بابت همه ی چیزهایی که داریم و نیز تمرکز بر نعمت هایی است که به ما عطا شده است.

به جهان از آن دیدگاهی بنگرید که فراوانی و برکت بی حد و مرز را می بینید و این همان نگرشی است که نعمت  بی حساب جهان را در پیش چشمان ما می گشاید.

توان لذت بردن ما از زندگی ناشی از انتخاب و اراده ما از لذت بردن از آن است و نه ناشی از عوامل بیرونی.

آن چه کیفیت زندگی ما را تعیین می کند اراده ما برای نیک بختی است که از زندگی خویش شاد و خرسند باشیم و این بستگی به جهان بینی و نگرش ما به خویشتن و موقعیت ما در جهان دارد.

شکر گزاری را تمرین کنید و فهرستی از همه ی نعماتی را که به واسطه آن ها سپاسگزار هستید ، گسترش دهید : مثل داشتن دوستان خوب ، خویشاوندان و اقوام ، سلامتی ، فرزند خوب  و داشتن آبرو و حیثیت اجتماعی و

 زندگی خود را ساده کنید و سعی کنید بابت آن چه هستید  و آن چه دارید شکر گزار نعمت های خداوندی باشید..

 

منبع:

دایر ، وین (1384). درمان با عرفان . ترجمه جمال هاشمی ، تهران  ، چاپ نهم ، ناشر ، انتشارت سهامی انتشار.