موفقیت چشمگیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی استان

 لرستان را در کسب رتبه اول مراکز مشاوره کشور برای دومین

سال متوالی را به همه کارکنان این مرکز تبریک می گوییم.