چه طوری می توان کار موس را با کیبورد انجام داد ؟

کلیدهای  Num lock  + Shift + Alt را با هم بزنید کادری باز میشود که باید Ok کنید حالا می توانید با کلیدهای 4 - 8 - 6 - 2 سمت راست کیبورد اشاره گر موس را در چهار جهت حرکت دهید.